PRIVACYVERKLARING TRION BEHEER

 

 

PRIVACYVERKLARING TRION BEHEER

 

Wij, de vennootschap onder firma Trion Beheer, gevestigd en kantoorhoudende te (4381 LP) Vlissingen aan de Badhuisstraat 105, hierna verder te noemen “Trion Beheer”, respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarover.

 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de volgende onderneming(en):

 • de vennootschap onder firma Trion Beheer, gevestigd en kantoorhoudende te (4381 LP) Vlissingen aan de Badhuisstraat 105, KvK nummer 20138518.

 

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken of verwerken mogelijkerwijs de volgende algemene persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN-nummer;
 • Adres, woonplaats, e-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, IP-adres of andere contactgegevens.

 

Naast deze algemene persoonsgegevens verwerken wij of verwerken wij mogelijkerwijs de volgende algemene of bijzondere persoonsgegevens van u:

 

 • Bankrekeningnummer(s);
 • Geslacht;
 • Het nummer van uw paspoort of Europese identiteitskaart en de datum tot wanneer deze geldig is;
 • Het nummer van uw rijbewijs, de categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven en de datum tot wanneer het geldig is;
 • NAW gegevens van de persoon die wij kunnen benaderen in het geval van een uw persoonlijk betreffende calamiteit;
 • Gegevens over de door u al dan niet met een diploma afgesloten opleidingen;
 • Gegevens over uw werkervaring;
 • Gegevens over door u van overheidswege verstrekte uitkeringen;
 • Uw hobby’s;
 • Uw gegevens betreffende inkomsten en uitgaven;
 • Uw gegevens betreffende schulden;
 • Uw DigiD-gegevens;
 • Gegevens van samenwonenden, partners en inwonende kinderen;
 • Uw ziekteverzuimgegevens;
 • Een tijdsregistratie met uw vingerscan.

Wanneer u bij ons komt werken, ongeacht of dat gebeurt op grond van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins,  vragen wij u een zogenaamd “startformulier” in te vullen en te verklaren dat u ons toestemming geeft om al uw door middel van het startformulier van u gekregen gegevens te mogen verwerken.

 

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uw algemene en bijzondere persoonsgegevens met een aantal doelen, namelijk de volgende:

 • om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst dan wel met u gemaakte afspraken;
 • in het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;
 • voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen;
 • voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, en
 • ter bescherming van de maatschappij of onszelf.

 

Wij verwerken uw overige algemene en bijzondere persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • U hebt ons uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst c.q. gemaakte afspraken;
 • De verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van ons bedrijf en haar aandeelhouders, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers, voor administratieve doeleinden.
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de doelen gezondheidszorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in een nationale wet;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

 

Derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Verwerkers werken alsdan op grond van een daartoe met hen afgesloten verwerkersovereenkomst, waarbij wij hen opdragen voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

 

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties.

 

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

 

 

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de AVG omschreven rechten:

 • Recht op inzage: U kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

 

U heeft derhalve het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trion Beheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Indien u van een of meerdere rechten gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons een verzoek doen. U kunt uw verzoek sturen naar info@trionbeheer.nl. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten.

 

Websitebezoek en cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Onze website maakt gebruik van Cookies met als doel een goed werkende website.

Met het accepteren van de cookies gaat u ermee akkoord dat we gegevens verzamelen voor webstatistieken en weboptimalisatie.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social-plugins met links naar sociale netwerken of websites zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of Youtube.

Wij verspreiden géén nieuwsbrieven.

 

Beveiligingsmaatregelen

Trion Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens hebben, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trionbeheer.nl. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Trion Beheer stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacy- en cookieverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om dit aan te geven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

 

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

 

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring

Trion Beheer kan deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.